Dagsarkiv: 8 januari, 2014

Språkappar

Samlar ihop en lista med appar om språk, gör en lista och länkar allt eftersom till blogginlägg om de apparna. Annars så prova sök på bloggen i sökrutan. Det blev en lång lista med många appar och jag har fler som ska in på listan så detta är bara början.

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” Lpfö98/10

Lär dig ABC -HD
Voxpix
Skriv och läs
Skolstil
Bluefire reader
Stavningslek
Pages
Keynote
Fakta för barn
Pic collage
Lil’n red
Sago mini doodlecast
iBooks
Ordens magi
Beck and Bo
Stora pekboken
Vem är jag?
Dragon dictation
Fotobabble
My picture book
Stora ordboken
ABC-spelet
Babblarna
Färger och fordon
Se bokstavsljuden
Bokstavspussel
GarageBand
Blow up the frog
My story
Art maker
Pekbok med djur

Knäck läskoden                                                                                                                       Lyssna och förstå                                                                                                               Läs och lyssna

Förskolans läroplan:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” Lpfö98/10