Dagsarkiv: 10 maj, 2013

Är den självklara dokumentationen självklar? Del 3

Verktyg för dokumentation

Arbetsgången som Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) beskriver med portfolio
är att samla – välja ut – reflektera – samtala – anknyta. Det är lätt att samla material och
på förskolorna fotograferas det väldigt mycket sedan digitalkameran kom. Sedan
verkar det som att det många gånger fastnar där. Fotot blir bara ett anonymt foto
i datorn eller som utskrift på skrivbordet. Här behöver barnens röster komma fram
till fotot.

20130510-062958.jpg

Det som Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) påpekar är att inte allt ska
dokumenteras utan att av allt insamlat material så är det viktigt att välja ut det
som ni ska reflektera över och dokumentera. Det är kvalitet som räknas och inte kvantitet.

Det är viktigt att man hittar verktyg som fungerar och som underlättar för personalen i förskolan. Många förskolor har idag fått Ipad som verktyg och genom att vi kan göra dokumentationen på den så kan vi förkorta stegen och även arbetsbelastningen.

Det är många gånger som personal upplever att det bara läggs på uppgifter
men att inget försvinner. Jag ser att förskolor redan dokumenterar och arbetar
med barns pärmar. Detta ska vi arbeta vidare på och ta vara på det som fungerar.
Det vi slutar med är att skriva ut enstaka kort som sedan klipps ut och klistras in för
hand. Istället använder vi oss av tekniken och låter den arbeta åt oss. Kommentarer
som jag har hört är att det blir inte lika personligt, men är det pedagogens handstil
och saxens mönster som är det viktiga eller är det barnets funderingar och tankar som är viktiga. Om vi lägger den tiden som vi tidigare hade för att klippa och klistra på
att samtala och reflektera med barnen så kan vi komma väldigt långt i dokumentationerna.

Verktyget iPad är har alla funktioner på plats, kan du inte skriva ner samtalet med
barnen så spela in det så kan du skriva efteråt. I ett verktyg går det att fota, titta,
skriva, skapa, koppla mot läroplanen och skriva ut.

20130510-063222.jpg
Här ser vi en pedagog som arbetar med barnen för att göra dokumentation med
iPad. Här fångas barnens tankar och reflektioner direkt i dokumentet om deras arbete. Utifrån den dokumentationen ska arbetet gå vidare. Vilka frågor är det som barnen intresserar sig av, hur utmanar vi barnet vidare?

Hur dokumentationen bli självklar?

För att dokumentationen ska kunna bli självklar på förskolan behöver först och främst syftet vara klarlagt i arbetslaget. Därefter är enligt Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) dessa faktorer av
betydelse att diskutera:
Ansvar, vem som gör vad.
Tid, hitta tiden i vardagen för att reflektera
och dokumentera.
Vad som dokumenteras.
Urval, dokumentera inte allt välj ut!
Bra verktyg.
Individuella dokumentationer.
Koppla till läroplanens mål.
Barnens reflektioner.
Hur leder det vidare?
Börja i liten skala.

Referenser:

Ellmin, Birgitta och Ellmin Cederholm,
Ulrica. (2012). Portfolio i förskolan.
Stockholm. Liber AB.

Skolverket. (2012). Uppföljning,
utvärdering och utveckling i förskolan.
Stockholm. Skolverket

Skolverket. (2011). Läroplan för förskolan
Lpfö98 rev 10. Stockholm. Skolverket

Taguchi, Hillevi Lenz. (1997). Varför
pedagogisk dokumentation? Stockholm.
Stockholms universitets förlag.