Dagsarkiv: 9 maj, 2013

Är den självklara dokumentationen självklar del2

Ge barnen en röst

Något som är återkommande hos Skolverket (2012), Taguchi (1997) och
Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) är att barnen ska vara delaktiga i
dokumentationerna. Det är deras reflektioner och lärande som synliggörs
och blir viktiga. Att fånga även de yngsta barnens reflektioner som inte pratar. De får
från början ta del av dokumentationerna genom att pedagogerna uppmärksammar
deras reaktioner och intressen på så sätt tar pedagogen tillvara på deras ”röst” vilket är
viktigt enligt Skolverket (2012) och Ellmin och Ellmin Cederholm (2012).

Med bra verktyg kan vi komma ner till barnen på golvet för att visa och samtala
om bilder och filmer som underlag till dokumentation.

20130509-102540.jpg
Att barnen är delaktiga i dokumentationen kan leda till att de får bättre självbild, blir
sedd och lyssnad på och det bekräftas i boken av Ellmin och Ellmin Cederholm
(2012). Även läroplanen för förskolan tar upp att “Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.” Lpfö98 rev 10

Genom att dokumentera, återkoppla till barnen för att få deras synpunkter och
reflektioner kan vi som personal stötta och ta tillvara på deras tankar och intressen. I
boken ”Varför pedagogisk dokumentation” av Taguchi (1997) förklaras
dokumentationer som ett sätt att synliggöra det osynliga. Den blir ett underlag för
reflektioner och tar oss vidare i utvecklingen och kan utmana till vidare
arbete och funderingar vilket stämmer överens med läroplanen.
Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka
och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara
”, Lpfö98 rev10

Det här är en bit ur min artikel som jag skrivit i en kurs som heter pedagogisk dokumentation med IT-stöd.