Dagsarkiv: 8 maj, 2013

Är de självklara dokumentationen självklar del 1

På många förskolor ser jag barnens pärmar för dokumentation framme. De pärmarna
finns i regel tillgängliga för barnen och deras föräldrar att titta i.

Men vad innehåller dessa pärmar? Är det ett fotoalbum? Är det till för att visa hur
många utflykter vi gjort? Är det viktigt att visa hur stora händer barnet har?

När vi startade arbetet på förskolan fick vi färdiga rubriker att använda i pärmen. De
rubriker som fanns med var Jag, Jag kan, Familj och vänner, Jag tycker. Nu förstår
jag dessa rubriker efter att ha läst ”Portfolio i förskolan” av Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) som beskriver portfolions struktur. Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) beskriver att det
är viktigt att strukturen utgår från läroplanens mål och ert syfte med pärmen/portfolion.

Men hade man som vi inte något syfte med pärmen kan man inte heller förstå en
struktur som man inte äger.

För att kunna påbörja arbetet så behöver denna fråga få ta plats på förskolans
dagordning. Det är viktigt att alla gemensamt lyfter frågan och arbetar tillsammans. Det är inte klart att alla förstår och tänker lika om det inte har diskuterats. I läroplanen kan vi se ett
förtydligande om uppföljning, utvärdering och utveckling med dokumentation som ett
viktigt arbetssätt.

Arbetslaget ska kontinuerligt och
systematiskt dokumentera, följa upp och
analysera varje barns utveckling och
lärande samt utvärdera hur förskolan
tillgodoser barnens möjligheter att
utvecklas och lära i enlighet med
läroplanens mål och intentioner
”,
Lpfö98 rev 10.

I boken ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan” av Skolverket
(2012) betonar man att i och med den nya reviderade läroplanen så behöver
arbetslagen igen diskutera om varför man dokumenterar och vad.

Synliggör och dokumentera syftet och diskussionerna så det inte glöms bort för
det är grunden till barnens dokumentationer.

20130508-070118.jpg
Det här är en del i min artikel som jag skrev till kursen Pedagogisk dokumentation med IT stöd.

/Monica