Dagsarkiv: 7 december, 2012

Projekt: Skapa en berättelse

Det senaste berättarprojektet började med ett barns önskan att få se en berättelse om Laban och rök på smart boarden. Den hade vi inte. Vad tror ni vi gjorde då? Valde en annan berättelse? Skaffade fram sagan? Nej, vi började skapa sagan, här hade vi ju världens tillfälle att erbjuda en möjlighet till språklig utveckling åt inspirerade barn!

Vi började med att brainstorma idéer i appen Simplemind+. En app för att skapa mindmaps, utan några särskilt flashiga funktioner, men som ändå fyller sitt syfte.

20121207-144957.jpg
En mindmap jag gjort som exempel.

Här tog jag som pedagog en roll att synliggöra en berättelses uppbyggnad med frågor som ”vad vill vi berätta om huvudpersonen?”, ”om det här är den viktigaste händelsen, hur ska berättelsen då sluta?” osv.

Kika in framöver för att se hur barnen och jag tar skapandet av berättelsen vidare!

/Maria

Bokprat om Tisdagskossan

Vi har läst boken Tisdagskossan i appen med uppläsning. Efter att vi läste boken så öppnade vi upp soundcloud för att spela in bokpratet men det fick jag ångra. Jag skulle från början använt mig av garageband för att spela in eftersom vi ville göra en film av bokpratet i Imovie.

 
”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.”Lpfö98 rev10
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
lpfö98 rev10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,”
lpfö98rev10

 

Sen om man vill så kan man fokusera på matematiken i boken och bilderna för att arbeta mot målen:
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Lpfö98 rev10

 

Det går att arbeta mot många mål i läroplanen beroende på vad du som pedagog har för tankar och utmaningar till barnet.

 

/Monica